Alates 1. septembrist 2023 muutub Haljala valla lasteaedades toidukulu tasumise kord. Kui senini hüvitati vallaeelarvest lasteaias ja lastehoius käivate toidukulu maksumus 100-protsendiliselt, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukohaks oli Haljala vald, siis alates 1. septembrist tuleb lapsevanemal tasuda 80 protsenti toidukulust, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on Haljala vallas. Edaspidiselt hüvitab vald toidupäeva maksumusest 20 protsenti.

Muudatuse peamiseks põhjuseks on valla vähenev tulubaas ning halvenenud majandusolukord. Haljala valda tabavad tuleval aastal raskelt jõustunud seadusemuudatused, mille tulemusel väheneb nii füüsilise isiku tulumaksu kui ka maamaksu laekumine. Samuti on vald viinud ellu suurinvesteeringu Haljala kooli- ja spordihoone näol, millega kaasnevate laenude teenindamisega peab vald lähiaastatel hakkama saama. Keeruline finantsseis on toonud kaasa olukorra, kus vallal tuleb vähendada varasemalt rakendatud soodustusi, et valla tulud ja kulud tasakaalu saada selliselt, et valla jätkusuutlik toimimine oleks tagatud.

Samuti on toidukulu tasumise korra muutmine vajalik ka toidukvaliteedi ja toiduraiskamise vähendamise seisukohast. Meie kõigi soov on, et lasteaedades pakutakse kvaliteetset toitu, mistõttu peavad selleks olema ka piisavad rahalised vahendid, et soetada kvaliteetset toorainet ja tulla toime kallinenud toidu valmistamisega kaasnevate kuludega. Lisaks sellele on senine olukord, kus vald tasus kogu toidukulu, kaasa toonud olukorra, kus lapsevanemad ei teavita lasteaeda lapse puudumisest ning arvestataval hulgal toitu läheb sellel põhjusel raisku.

Käesolevaks hetkeks on nii Haljala Lasteaed Pesapuu kui ka Võsu Kooli hoolekogu kinnitanud toidupäeva maksumuseks 2,5 eurot. Toidupäeva maksumuse kinnitamisel lähtusid hoolekogud toidupäeva reaalsetest kuludest.

Oluline info, mida edaspidi toidukulu tasumise osas teada:

  • Lapse toidupäev maksab 2,5 eurot.
  • Kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald, siis hüvitab vald toidukulu maksumusest 20%. Sellisel juhul teeb see lapse toidupäeva maksumuseks 2 eurot.
  • Toidupäevade arvestust peab lasteaed. Lastevanematel on edaspidi kohustus lapse puudumisest lasteaeda teavitada, täpsemad teavitamise reeglid nähakse ette kodukorras. Lapse puudumisest mitteteavitamise korral tuleb lapsevanemal toidupäeva maksumus olenemata puudumisest tasuda. Edaspidi on seetõttu ääretult oluline lapse puudumisest lasteaeda õigel ajal teavitada.
  • Toidukulu hakkab kajastuma lasteaia kohatasu arvel, mis väljastatakse lapsevanemale üks kord kuus.
  • Kui kohatasu tuleb tasuda 11 kuu eest aastas, siis toidukulu tuleb maksta ka sellel kuul, mil kohatasu maksmist ei toimu. Toidukulu tuleb maksta kõikide päevade eest, millal laps viibis lasteaias. Samuti tuleb toidukulu tasuda nende päevade eest, mil lapse puudumisest lasteaeda ei teavitatud.
  • NB! Vähekindlustatud peredele, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud vähese sissetuleku piiri, on võimalik toidukulu hüvitada suuremas määras. Selleks tuleb ühendust võtta vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalteenistusega.

Küsimuste korral jagavad lisainformatsiooni lasteaedade direktorid. Küsimustega saab pöörduda ka vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalteenistuse poole.