Haljala Lasteaed Pesapuu (edaspidi lasteaed) kodukord on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.4. Kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
1.5. Enda ettepanekuid lasteaiatöö parendamiseks saavad lapsevanemad teha arenguvestlustel, direktorile e-posti teel või pöördudes hoolekogu poole.
1.6. Põhiliseks infovahetuse keskkonnaks lapsevanema ja lasteaia vahel on Eliis.eu.